Đồng Nai chú trọng vấn đề môi trường trong cụm công nghiệp

Thứ hai, 23/8/2021 | 15:15 GMT+7
Theo Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đang chú trọng hỗ trợ đầu tư hệ thống kỹ thuật bảo vệ môi trường nhằm từng bước giải quyết vấn đề môi trường, phát triển bền vững trong sản xuất.
<p style="text-align:justify">Được biết, trong 27 CCN được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chỉ có 11 cụm có thủ tục môi trường, trong đó mới chỉ có 2 cụm đang trong quá trình vận hành thử nghiệm và 1 cụm đang đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2013 - 2020, có 184 doanh nghiệp thứ cấp đang hoạt động và đang xây dựng tại 16 CCN&nbsp;nhưng chỉ có khoảng 47% số dự án thực hiện thủ tục môi trường.</p> <p style="text-align:justify">Sở dĩ công tác bảo vệ môi trường CCN trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế là do việc thiếu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Một số CCN được hình thành trên cơ sở khoanh vùng các khu vực đã tồn tại nhiều cơ sở hoạt động hiện hữu&nbsp;nên sau khi được thành lập mới vấn đề quy hoạch đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải và thoát nước mưa rất khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất trong CCN hầu hết đều có quy mô nhỏ, việc xử lý chất thải rắn và đầu tư hệ thống xử lý khí thải chưa được quan tâm. Đầu tư hệ thống xử lý và hệ thống thu gom của cả CCN cũng rất hạn chế. Do đó, bên cạnh ô nhiễm về nước thải, nhiều CCN còn bị ô nhiễm nặng về chất thải rắn và khí thải công nghiệp.</p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="/userfile/User/thanhtam/images/2021/8/23/nha-may-xu-ly-nuoc-thai-tinh-dong-nai1501178837-20210823152047597.jpg" style="width:80%" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Nhà máy xử lý nước thải trong CCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai</em></p> <p style="text-align:justify">Mặt khác, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu là 100% số cụm đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung vào năm 2025. Vì vậy việc khắc phục hạn chế, đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động của các CCN theo quy định cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư bảo vệ môi trường cũng cần được chú trọng.</p> <p style="text-align:justify">Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai&nbsp;đã xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và&nbsp;được HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p style="text-align:justify">Cụ thể, Chương trình nêu rõ, đối với việc chỉnh trang hệ thống kỹ thuật chung CCN, Chính phủ sẽ hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư dự án được duyệt&nbsp;nhưng không quá 50 tỷ đồng/cụm. Hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung CCN (không áp dụng với trường hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung CCN) thì được hỗ trợ 20 tỷ đồng đối với cụm có diện tích trên 30ha và 15 tỷ đồng đối với cụm có diện tích dưới 30ha.</p> <p style="text-align:justify">Riêng vấn đề hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường CCN thì chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ 30% tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong cụm được duyệt&nbsp;nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng. Chương trình áp dụng đối với trường hợp các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng là cơ quan nhà nước được ủy quyền hoặc chủ đầu tư hạ tầng CCN khác mà chưa được hưởng kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật từ nguồn ngân sách nhà nước.</p> Kim Bảo (T/H)