Hải Dương bổ sung dự án đường dây 500kV mạch 3 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thứ hai, 4/12/2023 | 10:26 GMT+7
UBND tỉnh Hải Dương mới đây đã ban hành Quyết định 2623/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố, trong đó có dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt bổ sung 13 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố với diện tích 13,87 ha, trong đó có dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối. Đối với dự án này, UBND tỉnh Hải Dương bổ sung diện tích 3,87 ha thuộc địa bàn 2 xã của huyện Gia Lộc, 3 xã của huyện Ninh Giang, 6 xã/thị trấn huyện Thanh Miện và 5 xã/thị trấn huyện Bình Giang.

UBND tỉnh Hải Dương làm việc với EVN và EVNNPT về việc triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2023

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành triển khai, hướng dẫn, thực hiện công việc có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đi qua địa bàn 16 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Hải Dương với 74 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến khoảng 30,79 km, diện tích thu hồi đất cho phần móng cột là 6,85 ha (phần hành lang các đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị liên quan đang tổng hợp).

Thu Hà