Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

Thứ sáu, 10/5/2024 | 16:20 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn số 2963/BTNMT-TTTT ngày 9/5/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (22/5).

Với chủ đề “Be part of the Plan” (Hãy là một phần của kế hoạch đa dạng sinh học), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF), nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”. Chủ đề còn hướng tới nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP16) sắp diễn ra tại thành phố Cali, Colombia.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức các nội dung sau đây: tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng góp vào thực hiện các mục tiêu của GBF được thông qua tại Hội nghị COP15; phổ biến, hướng dẫn, thực hiện các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, chỉ thị trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Tăng cường hoạt động khẩn cấp ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã, bảo vệ, tôn trọng phong tục tập quán bền vững của người dân địa phương sống tại các khu vực dễ bị tổn thương như khu bảo tồn, vườn quốc gia và các khu vực được công nhận di sản thiên nhiên.

Ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện và tác động của loài ngoại lai xâm hại đối với đa dạng sinh học thông qua biện pháp kiểm soát, tăng cường quản lý con đường du nhập hoặc diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại.

Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp giảm ô nhiễm, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học thông qua các giải pháp như: giảm thiểu phát thải, ngăn chặn, giảm rác thải nhựa, quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, quản lý dịch bệnh, thâm canh bền vững... Đồng thời lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo sự công bằng, toàn diện, đồng bộ trong quá trình ra quyết định có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng cường năng lực về điều tra, kiểm kê, quan trắc, giám sát các thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học. 

Áp dụng các giải pháp tiên tiến về khoa học công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học, phát triển các giải pháp đổi mới nhằm cải thiện việc bảo tồn cũng như sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

Thúc đẩy, thiết lập mối quan hệ đối tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm vận động sự ủng hộ, hỗ trợ về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Phát hiện, đề xuất, tôn vinh những cá nhân, tập thể, cộng đồng có những mô hình, hoạt động, sáng kiến thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Khánh An