Kế hoạch tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên nước năm 2024

Thứ sáu, 29/3/2024 | 17:01 GMT+7
Mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên nước năm 2024.

Kế hoạch nhằm bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, truyền thông báo chí để tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực, khí thế, khát vọng và quyết tâm cao thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực thi hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu về tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 và Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường được đặt ra năm 2024.

Kế hoạch cũng hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên nước nói chung và công tác tuyên truyền, truyền thông về cải cách hành chính nói riêng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, truyền thông về nước. Phổ biến sâu rộng, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, đặc biệt là văn bản mới được ban hành đến toàn thể nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên nước

Về nội dung tuyên truyền, truyền thông tài nguyên nước năm 2024, các đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Cục để tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đó chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật về tài nguyên nước như: tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở cơ sở của các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuyên truyền các Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông đã được Chính phủ phê duyệt: tuyên truyền các nội dung trọng tâm của quy hoạch như mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả của quy hoạch; các giải pháp về điều hòa, phân phối, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng, triển khai và duy trì nội dung giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước trong hệ thống giáo dục. Tuyên truyền công tác chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững; chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino.

Tuyên truyền các biện pháp xử lý, phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm; đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và tổ chức quốc tế trong bảo vệ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước lưu vực các dòng sông xuyên biên giới; nâng cao nhận thức, kêu gọi cộng đồng, mỗi người dân và doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ tài nguyên nước thông qua việc sử dụng nước trách nhiệm, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững về lâu dài.

Giới thiệu các thành tựu, nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, hiến kế hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế về tài nguyên nước. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên nước; nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chủ trương, chính sách và pháp luật về tài nguyên nước.

Theo Kế hoạch, về hình thức tuyên truyền, truyền thông, các đơn vị có thể thông qua các loại hình báo chí, huy động sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, lớp tập huấn, bồi dưỡng, các cuộc thi về tài nguyên nước. Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên nước vào chương trình họp giao ban, định kỳ của Cục Quản lý tài nguyên nước.

Lam An