Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa tầm nhìn đến năm 2045

Thứ sáu, 16/2/2024 | 15:02 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng đến năm 2030 Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 2 thị xã, 3 huyện và 2 quận).

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 65%. Thành phố Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, xác xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành. Thành phố Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II. Thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III. Thị xã Diên Khánh (thành lập trên cơ sở dân số, diện tích của huyện Diên Khánh) là đô thị loại IV…

Đất xây dựng đô thị dự báo đạt 28.190 ha (bao gồm đất hiện trạng năm 2022 là 8.244 ha), chiếm tỷ lệ 5,4% so với diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Mật độ dân số khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt trên 10.000 người/km2, phấn đấu đạt 11.000 người/km2. Diện tích nhà ở bình quân đạt 28,2/người. Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt 16% đến 20%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt trên 40%...

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện tiêu chí là đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương; các đô thị trực thuộc tập trung thực hiện những dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn còn thấp theo loại đô thị được quy hoạch, triển khai thành lập, công nhận, nâng loại một số đô thị.

Cụ thể, thành phố Nha Trang tiếp tục là đô thị loại I; thành lập phường nội thành trên cơ sở các xã ngoại thành đã đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Thành phố Cam Ranh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II; đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận. Thị xã Ninh Hòa hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III; đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận. Thị xã Diên Khánh là đô thị loại IV. Thị xã Vạn Ninh sẽ được thành lập, đáp ứng đô thị loại IV và các phường nội thị. Huyện Cam Lâm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, dự kiến năm 2029 là thành phố. Thị trấn Cam Đức, đô thị Suối Tân và một số xã trực thuộc hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của phường nội thành…

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 (nguồn vốn đầu tư toàn xã hội) dự kiến khoảng 1.299.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 549.053 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 749.947 tỷ đồng.

Nhã Quyên