Tiết kiệm điện năng

Ninh Bình: Mục tiêu đến năm 2022 đạt mức tiết kiệm năng lượng 1,5 - 2,5%

Thứ hai, 26/4/2021 | 11:36 GMT+7
UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/4/2021 về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2022, Ninh Bình sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 1,5 - 2,5% tổng tiêu thụ năng lượng.

Thông qua Chương trình, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật. Đồng thời, xây dựng, ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách của tỉnh, với các nội dung cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất.

Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; duy trì và hoạt động có hiệu quả đơn vị tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Xúc tiến việc xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp

Sở Công Thương Ninh Bình có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về triển khai Kế hoạch với Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Đồng thời, là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện kế hoạch, đề án, dự án; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết; tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, kiểm tra hoạt động, đánh giá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các dự án, đề án của các ngành, đơn vị thuộc nội dung kế hoạch trong giai đoạn thực hiện. Cùng với đó, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm thuộc Sở triển khai dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt Chiến dịch Giờ Trái đất; xây dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, hướng dẫn, phổ biến, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng thực hiện tiết kiệm năng lượng theo quy định, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; chủ trì thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư, lắp đặt, cải tạo, sản xuất phương tiện thiết bị, quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất, thương mại và các hộ gia đình.

Đồng thời, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

An Vinh