Văn hóa, du lịch

Phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số

Thứ hai, 24/6/2024 | 10:43 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Lớp tập huấn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua chợ phiên đặc trưng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ VHTT&DL đưa ra phương pháp bảo tồn nhiều giá trị văn hóa hiệu quả dưới tác động của nền kinh tế thị trường. Qua đó, tăng cường, quảng bá, phát huy truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hướng đến phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số

Theo kế hoạch, dự kiến trong quý III/2024, Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn gồm: lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng; lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh.

Học viên tham gia tập huấn là các nghệ nhân, trưởng thôn, bản, người có uy tín, đại diện hộ sản xuất kinh doanh là người dân tộc thiểu số thuộc tại huyện Nguyên Bình, Hòa An, Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng hòa, Hà Quảng và Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Hai lớp tập huấn giảng dạy tập trung trong 3 chuyên đề/lớp bao gồm: thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn nét văn hóa truyền thống chợ phiên trước thách thức của kinh tế thị trường; bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được thể hiện trong chợ phiên; một số mô hình chợ phiên trong nền kinh tế thị trường.

Bộ VHTT&DL giao Vụ Văn hóa dân tộc nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng và huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch; phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc đưa học viên đi thực tế tại một số chợ phiên.

Gia Bảo