Phổ biến Quy chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường, quản lý chất lượng nước

Thứ tư, 5/4/2023 | 16:21 GMT+7
Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã vừa tổ chức hội thảo Phổ biến nội dung 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và nội dung hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước tại Việt Nam.

5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được phổ biến nội dung gồm: Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 03:2023/BTNMT về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí; QCVN 08:2023/BTNMT về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT về chất lượng nước dưới đất; QCVN 10:2023/BTNMT về chất lượng nước biển.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Một hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật môi trường phù hợp sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, từ đó bảo vệ môi trường sống trong lành cho mọi người dân.

Hội thảo Phổ biến nội dung 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và nội dung hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước tại Việt Nam

Các đại biểu đã được nghe phổ biến nội dung của 5 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh. Các nội dung đều tiếp cận theo những quy định của các quốc gia tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới; đồng thời có một số điểm mới như: tiếp tục cập nhật và tham khảo các quy định của Tổ chức Y tế thế giới để đưa ra các ngưỡng quy định các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh phù hợp với thực tế Việt Nam; phân loại các nhóm thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người; nhóm thông số nhằm mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh để phân loại chất lượng nước mặt, đánh giá chất lượng nước dưới đất, nước biển; phân loại các loại đất theo mục đích sử dụng thành 3 nhóm và quy định ngưỡng thông số theo các nhóm này.

Trong khuôn khổ hội thảo, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường còn hướng dẫn các kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt nhằm hỗ trợ các địa phương triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước mặt. Hoạt động có mục tiêu cụ thể hóa các quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT; có kế thừa và hoàn thiện các hướng dẫn đã được triển khai thực hiện giai đoạn trước, cập nhật, bổ sung các quy định mới và có liên quan chặt chẽ với quy định của QCVN 08:2023/BTNMT mới được ban hành.

Theo đó, quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt gồm 8 bước: đánh giá diễn biến chất lượng nước, xác định các mục tiêu chất lượng nước; điều tra, đánh giá nguồn thải vào môi trường nước; đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; xác định hạn ngạch xả nước thải vào từng đoạn sông; xác định các đoạn sông không còn khả năng chịu tải, các đoạn sông còn khả năng chịu tải nhưng cần giảm tải lượng phát thải để đảm bảo mục tiêu chất lượng nước đã đề ra, từ đó đề xuất mục tiêu, lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước, phân vùng xả thải; đề xuất các biện pháp khác nhằm phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt, giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và quản lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới; đề xuất cơ cấu, tổ chức thực hiện; tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch; tham vấn và hoàn thiện dự thảo kế hoạch.

Lâm Bảo