Sức khỏe

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Thứ ba, 26/3/2024 | 10:23 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

Công điện nêu, những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống bệnh lao. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và cả hệ thống chính trị đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế cùng tham gia vào công tác kiểm soát để chấm dứt bệnh lao.

Hoạt động phòng, chống bệnh lao đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hàng năm, Việt Nam tập trung phát hiện được trên 100.000 bệnh nhân lao, tỷ lệ điều trị thành công bệnh lao đạt trên 90%. Việt Nam cũng đang triển khai nhiều sáng kiến, kỹ thuật mới trong công tác phòng, chống bệnh lao nên tỷ lệ phát hiện bệnh lao được phục hồi nhanh chóng sau dịch Covid-19. Hệ thống phòng, chống bệnh lao đã xây dựng và triển khai hoạt động trên toàn quốc từ Trung ương tới địa phương. Tình trạng bệnh lao và lao kháng thuốc từng bước được kiểm soát.

Tuy nhiên, số tử vong do bệnh lao hàng năm còn cao, khoảng 13.000 người; còn nhiều người mắc bệnh lao trong cộng đồng chưa được phát hiện. Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng thuốc cao nhất thế giới.

Công tác phòng, chống bệnh lao chưa được quan tâm đúng mức, chưa được đầu tư đồng bộ, toàn diện; hệ thống làm công tác phòng, chống bệnh lao còn hạn chế; phòng, chống bệnh lao tại hệ thống y tế cơ sở chưa đồng đều và hiệu quả chưa cao; người dân còn kỳ thị, mặc cảm, chưa quan tâm đúng mức đến trách nhiệm và quyền lợi chăm lo sức khỏe cho mình, không thấy được sự nguy hiểm của việc giấu bệnh...

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Vì vậy, để kiểm soát bệnh lao, nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược phòng, chống bệnh lao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh lao là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó ngành y tế là nòng cốt, lấy y tế cơ sở làm trọng tâm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (công lập và tư nhân), đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao, trong đó có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng, chống bệnh lao trên địa bàn. Bám sát tình hình bệnh lao tại địa phương để kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân lao. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh lao trong cộng đồng. Ưu tiên phân bổ nguồn lực từ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn, nhất là các tỉnh có số ca mắc lao cao.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ công tác phòng, chống bệnh lao cho các địa phương. Tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trên cơ sở đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao cho giai đoạn mới.

Rà soát, xây dựng, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về phát hiện, chẩn đoán, điều trị và quản lý, dự phòng bệnh lao. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành "Hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn, một số bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế". Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kỹ thuật, kinh nghiệm để hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh lao tại Việt Nam; tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn lực, nhất là thuốc điều trị cho công tác phòng, chống bệnh lao.

Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, kịp thời kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, cơ chế chính sách, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp để sớm chấm dứt bệnh lao. Tăng cường công tác tuyên truyền về gánh nặng bệnh lao và công tác phòng, chống bệnh lao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền cho các thành viên và phối hợp với các cấp chính quyền để triển khai có hiệu quả những biện pháp phòng, chống bệnh lao.

Khánh An