Triển khai nhiệm vụ về giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ ba, 28/3/2023 | 13:04 GMT+7
Ngày 27/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Quyết định số 739/QĐ-BTNMT về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26.

Theo quyết định, kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể bao gồm: xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (KNK); thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, truyền thông; giám sát, đánh giá.

Trong đó, về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cũng như sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, Bộ TN&MT yêu cầu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế về ứng phó với BĐKH; hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch; rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với mục tiêu cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Về thực hiện các giải pháp giảm phát thải KNK, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm đánh giá tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản phục vụ sản xuất pin năng lượng, lưu trữ năng lượng, ứng dụng trong lắp ráp các thiết bị, phương tiện thân thiện với môi trường. Điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể tiềm năng năng lượng bức xạ, gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển năng lượng tái tạo. Thử nghiệm công nghệ khí hóa than, thu hồi, chôn lấp carbon tại các vỉa than ngầm bể sông Hồng. Nghiên cứu, triển khai thí điểm các giải pháp thu hồi, lưu giữ carbon từ các nguồn phát thải lớn cho một số lĩnh vực, vùng có tiềm năng. Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí phát điện và chôn lấp bán hiếu khí, phát điện sinh khối…

Thực hiện các giải pháp giảm phát thải KNK, thích ứng với BĐKH

Trong các giải pháp thích ứng với BĐKH, Bộ TN&MT chỉ đạo tiến hành rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thực hiện sáng kiến của Liên Hợp Quốc về “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”. Triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên (NbS), dựa vào hệ sinh thái (EbA) và dựa vào cộng đồng (CbA). Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) phục vụ giám sát, nâng cao hiệu quả quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; giám sát, điều hòa, phân phối tài nguyên nước…

Về nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, truyền thông, Bộ sẽ tổng hợp, xác định và tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Rà soát, xây dựng và cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo về ứng phó với BĐKH cho sinh viên, học viên các trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc ngành TN&MT. Rà soát, xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về ứng phó với BĐKH cho cán bộ, công chức. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH cho các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Trong công tác giám sát, đánh giá, Bộ TN&MT yêu cầu tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK của các cơ sở phát thải KNK; tổ chức rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ozone. Huy động sự tham gia và phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát phát thải và thực hiện giảm phát thải KNK.

Kế hoạch còn nêu rõ Danh mục nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc Bộ, ban hành kèm theo quyết định. Cụ thể, trong năm 2023, các đơn vị cần xây dựng Đề án triển khai thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với nhóm G7 và các đối tác phát triển. Xây dựng thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch. Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bảo Ngọc