Sức khỏe

TPHCM nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế

Thứ ba, 19/7/2022 | 15:53 GMT+7
Mới đây, UBND TPHCM, Sở Y tế thành phố đã có công văn số 4807/SYT-NVY về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công văn nêu rõ, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về quy mô giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định tại điều 16, Thông tư số 16/2018/TT-BYT nhằm triển khai hiệu quả hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, một số bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh nội trú chưa thành lập, kiện toàn đầy đủ hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn; một số trung tâm y tế, phòng khám chưa phân công người phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; những thành viên trong hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn chưa được tập huấn, đào tạo liên tục theo quy định. Điều này dẫn đến một số hạn chế trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị.

Do đó, Sở Y tế TPHCM yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như: kiện toàn hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của Thông tư số 16/2018/TT-BYT. Trong đó, bệnh viện, trung tâm y tế có trên 150 giường bệnh phải thành lập hội đồng, khoa và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn; hội đồng và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phải đúng thành phần, có quy chế hoạt động và phân công rõ trách nhiệm từng thành viên.

Bệnh viện, trung tâm y tế dưới 150 giường bệnh tối thiểu phải có bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc phòng kế hoạch tổng hợp, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và phân công 1 người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn làm việc toàn thời gian.

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh

Trạm y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa tối thiểu phải phân công 1 người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.

Lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh nội trú; nhân viên thuộc bộ phận giám sát và bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn phải được đào tạo tối thiểu theo chương trình đào tạo 3 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thành viên của hội đồng, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn; người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn của trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú, trạm y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa phải đào tạo tối thiểu theo chương trình đào tạo 5 ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Người tham gia các chương trình đào tạo liên tục phải được cấp giấy chứng nhận của đơn vị đã được cấp mã đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, công văn nêu rõ, thủ trưởng đơn vị phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt tại các khu vực phẫu thuật, khu vực hồi sức, khu vực xử lý dụng cụ tập trung; cung cấp đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, dung dịch vệ sinh tay cho nhân viên y tế khi chăm sóc người bệnh và nhân viên làm việc tại đơn vị.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, người được phân công phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải rà soát, cập nhật các quy trình chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn đang áp dụng tại đơn vị và tham mưu cho thủ trưởng cơ sở ký ban hành áp dụng thống nhất toàn đơn vị. Đối với các bệnh viện thành lập hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thì các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phải được thông qua hội đồng trước khi trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo tất cả dụng cụ, phương tiện phải được khử khuẩn, tiệt khuẩn trước khi sử dụng cho người bệnh đúng quy định.

Phân công bộ phận giám sát thường xuyên đánh giá việc tuân thủ của nhân viên y tế trong việc thực hiện các quy trình chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn, việc tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn khi triển khai thực hiện các kỹ thuật can thiệp trên người bệnh... Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát, phân tích nguyên nhân và phản hồi kết quả đến các khoa, phòng để có biện pháp khắc phục, cải tiến chất lượng nhằm đảm bảo an toàn người bệnh.

Đáng chú ý, Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong trường hợp cơ sở không đảm bảo các điều kiện kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của Bộ Y tế gây nguy cơ nhiễm khuẩn cho người bệnh, Sở Y tế đề nghị cơ sở tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật xâm lấn hoặc can thiệp đã được phê duyệt đồng thời xử lý vi phạm theo quy định.

Thanh Tâm